افراد

هیئت تحریریه

دکتر حمیدرضا جمشیدی, سردبیر (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)


دکتر علی اکبر سیاری, معاونت محترم بهداشت ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی, ایران

دکتر سیدرضا مظهری, عضو هیئت تحریریه ، مسئول پروژه های سلامت الکترونیک کشور, ایران

دکتر حسین پورحسینی, مدیر عامل شرکت برکت تل, ایران

دکتر داوود مقیمی, عضو هیئت تحریریه ، سرپرست مرکز مدیریت شبکه

دکتر محمدرضا رهبر, عضو هیئت تحریریه ، مدیر گروه مدیریت و توسعه منابع انسانی مرکز مدیریت شبکه, ایران

دکتر محمدمهدی گویا, رییس مرکز بیماریهای واگیر, ایران

دکتر بهزاد دماری, عضو هیئت تحریریه ، مشاور محترم معاون بهداشتی رئیس اداره بیماریهای غیر واگیر, ایران

دکتر محمداسماعیل مطلق, عضو هیئت تحریریه ، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس, ایران

دکتر شهرام رفیعی فر, عضو هیئت تحریریه ، سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت, ایران

دکتر علی اردلان, عضو هیئت تحریریه ، سرپرست واحد مدیریت و کاه خطر و بلایا, ایران

دکتر کاظم ندافی, عضو هیئت تحریریه ، رییس مرکز سلامت و محیط کار, ایران

دکتر احمد حاجبی, عضو هیئت تحریریه ، مشاور معاون بهداشت در امور سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد, ایران

دکتر زهرا عبداللهی, عضو هیئت تحریریه ، مدیر دفتر بهبود تغذیه

احمد حاجبی, مشاور معاون بهداشت در امور سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد, ایران

دکتر ناهيد نوائيان, كارشناس مركز مديريت شبكه-معاونت بهداشت, ایران