تماس مجله

تماس اصلی

مهندس منصوره افراسیابی
مدیر سامانه
کارشناس مسئول آموزش برکت تل
تلفن: 02188208121
فکس: 02188785496
ایمیل: ijhc@barakatel.ir

تماس پشتیبانی

مهندس مهدی منزوی
تلفن: 02188785496
ایمیل: ijhc@barakatel.ir