Iranian Journal of Medical Genomic

رسالت این شبکه بسط و اشائه دانش،  تجارب و فناوری های مرتبط با سلامت  در محیط مجازی و برای استفاده در خارج از این محیط در امر آموزش و توسعه منابع انسانی و فن آوری های سلامت است.
  به طور قطع به اشتراک گذاری دانش و تجربیات افراد صاحب نظر و تجربه دار درنظام سلامت مسیر توسعه فناوری های سلامت درکشور عزیزمان را هموارتر خواهد ساخت.  بر این اساس رسالت این شبکه انتشار یافته های علمی، دانش، تجربیات و تحلیل های افراد صاحب نظر و با تجربه به منظور افزایش دانش برای آحاد افرادی است که در پهنه جغرافیایی کشور ایران و نیز جهان اقدام به ارائه خدمات سلامت و یا تصمیم سازی های مرتبط با مدیریت و سیاست گذاری در نظام سلامت می نمایند

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

موضوعات اصلی شبکه:

موضوعات اصلی این رسانه طیف وسیعی از عناوین مرتبط با خدمات سلامت ونیز عناوین مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و سیاست گذاری در نظام سلامت را شامل می شود. این رسانه بر آن است تا با ایجاد یک شبکه  وسیع از عوامل علمی و مجرب اقدام به اشتراک گذاری دانش و تجربیات  نماید.

گروه هدف رسانه:

گروه هدف این رسانه بر اساس آنچه که آمد شامل ارائه دهندگان خدمات،  محققین، برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران و یا هر گروه یا فرد است که به نحوی ممکن است بر سلامت مردم تاثیر گذارد و در نظام های سلامت ایران و جهان نقش آفرینی داشته باشد